Derypol

Fem polímers,
cuidem del medi ambient

Compliance

Forma part de la cultura empresarial de DERYPOL, SA el seu compromís per desenvolupar la seva activitat des del valor de la integritat personal de tots els seus membres i des de l'escrupolós respecte a la legalitat. L'excel·lència i la satisfacció dels nostres clients tenen com a pressupost un model ètic d'activitat, el punt de partida és el respecte a la legalitat vigent i la productivitat sense cap dany als nostres empleats, a tercers, al nostre entorn ni, en definitiva, a la societat en la qual ens integrem. Aquests valors no només responen a la convicció ètica dels seus administradors, sinó que fan de DERYPOL, SA una empresa més competitiva i eficaç.

Dins d'aquest compromís, hem desenvolupat instruments de gestió que ens permeten actuar d'acord amb els nostres valors i assegurar raonablement que tots els nostres empleats i directius realitzen la seva activitat d'acord amb la llei.

No només hem aprovat un codi de conducta per a tot el personal, la infracció donarà lloc a la imposició de sancions disciplinàries, sinó que hem implementat, de conformitat amb el Codi Penal i amb els millors estàndards internacionals, un sistema de prevenció de riscos penals cimentat en exigents controls i en una constant monitorització dels diversos processos i activitats de l'empresa. A més, hem constituït un òrgan de vigilància per assegurar el compliment del programa de prevenció i establert un canal de comunicacions (denúncies) internes, la regulació posa especial cura en respectar la protecció de dades i els drets de les persones que denuncien o han estat denunciades.

Aquesta iniciativa parteix del lideratge del Consell d'Administració de DERYPOL, SA perquè, més enllà de qualsevol previsió legal, sabem que els valors dins d'una organització no poden ser assumits en la seva deguda plenitud sense el seu impuls des de la més alta direcció.